Besluit vergunningaanvraag NBwet’98 – Kitesurfen Hoekipa Dijk

Wet natuurbescherming vergunning – kenmerk 1871251 / 2378616

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, een vergunning te verlenen aan: Stichting Hoekipa Dijk voor de realisatie en exploitatie van een (kite)surfzone bij de Houtribsluizen in het Markermeer.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Voorschriften:

1. Minimaal twee weken voordat men daadwerkelijk overgaat tot de aanlegwerkzaamheden wordt hiervan melding gemaakt via het emailadres handhaving@ofgv.nl.

2. De kitesurfzone (inclusief strekdam) mag jaarrond worden gebruikt.

3. Op de strekdam wordt een informatiebord geplaatst waarop een kaart met de (kite)surfzone staat aangegeven, de vergunningvoorwaarden, alsmede de gedragscode voor watersporters. Deze informatie is eveneens beschikbaar op de website van de stichting.

4. De (kite)surfzone is zichtbaar gemaakt in het water door rechtmatige betonning. Kitesurfen, surfen alsmede alle andere watersport mag alleen plaatsvinden binnen de (kite)surfzone.

5. Het is verboden om gebruik te maken van de (kite)surfzone wanneer er door bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld oostenwind) een grote groep of meerdere grote groepen (bestaande uit meer dan 50) vogels in het gebied aanwezig zijn.

6. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.